راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


مقدمه ای برای شعبان

 

سلامی چوبوی خوش آشنایی           بدان مردم دیده رو شنایی  درودی  چو نور دل پارسایان        بدان شمع خلوتگه پارسایی 

حمد وسپاس خدایی را که ما را آفرید وپیامبر خودراکه خاتم انبیاء است به سوی ما فرستاد وولایت اولیایش ائمه هدی را برای مانمایان گردانید .   ازآن روزی که فرزندآدمی دراین کره خاکی واردزندگی اجتماعی شده است  درهردوره اززمان حوادث ووقایعه ای بس شگرف بوجودآمده است وعلل این    تغییرات چیزی نیست جزتلاش وکوشش انسانهابمنظوربهبود زندگی وبهترزندگی کردن.

دراین جای شکی نیست که پیوستگی عمیق وشگرفی درمیان حوادث امروزودیروزهرقومی درجهان وجود داردآنچه امروزپیش می آیدقطعآدنباله آن  حوادث واتفاقی است که در گذشته رخ داده واین حوادث همچون حلقه زنجیروار بهم مربوط می باشد.به همین جهت آگاهی از سنن ورسوم اجداد ونیاکان ویا موقعیت جغرافیایی وتاریخی بسی واجب ولازم میباشد وتوجه به گشته بسیاراهمیت دارد زیراهرشخصی می خواهدبداندآنچه داردوآنگونه که می بینداز کجاسرچشمه گرفته است بنابراین آگاهی از گذشته پدران یکی ازواجب ترین کارهای روزمره ماایرانیان است.چون کسی که ازگذسته خویش خبرنداشته باشدنمی تواندآینده خودرابسازد.   

چیزی که مرا بیشتر ترغیب به این کار میکرد میدیدم درباره وقایع و سرگزشت دهات

وشهرهای ایران کتابها و مقالات فراوانی به رشته تحریر در آمده ولی متاسفانه با

قدمتی کهن که روستای شعبان دارد نوشته ای درباره آن مشاهده نشد.ومصداق  ضرب المثل(( ماهی را هر وقت ازآب بگیری تازه است))اینجانب مراد شجاعیان فرزند مرحوم عزیز مراد را ترغیب به نوشتن این کار نمود.                                     اینک نویسنده پس ازاعتراف به کمی بضاعت علمی خودیک سلسه مطالب را طبق  مشاهدات یااظهارات دیگران که حتی خیلی آز آنها درقید حیات نیستندجمع آوری نمودم.  به قول معروف:

لایق  نبود قطره  به  عمان   بردن                    خاروخس صحرابه گلستان             اماچه کنم که رسم موران این است              ران مخی پیش سلیمان بردن         چنانچه خوانندگان محترم برخطاواشتباهی برخوردنداین حقیرراموردعف وگذشت    قرار دهند.                                                                                                         زالطاف وزانعامی که دارند                زماازخرده گیری درگذرند                             قابل به یادآوری است که اینجانب تعصب ورزیدن خویش رادراموردیگران بسیارزشت  وناپسندمیدانم .بنابراین ازتعصبات قومی وقبیله ای اجتناب شده وسعی وکوشش  برمبنای حقیقت دراین نوشته مورد نظر بوده است.

                                                                                                               امیددارم بتوانیم درحدتوان وبضاعت خویش توانسته باشیم موارد تاریخی وفرهنگی .اجتماعی وطبیعت زیبای

روستای شعبان رابه تصویربکشانیم.واگراغراق نباشداین بهشت گمشدهء ایران راکه پرازجاذبه هاومناظربی بدیل

است جهت گردشگران وطبیعت دوستان بشناسیم.

غرض ازاین کارباهیچ چشم داشت مادی تنهاهدف خدمت به روستای شعبان وشهرنهاونداست وبس.

ازخداوندمنان توفیق موفقیعت خدمت به این خطه وایران عزیزرادارم.ومعتقدم که نقددلسوزانه شماگرماگرم

مطالب خواهدشد.وتقاصادارم به هرنقص واشگالی که برخوردیددبه مصداق ((المومن مروات المومن  ))

گوشزدفرماییدبرچسب ها:
منبع مطلب